Od 1 stycznia 2019 r. ujednolicone zostaną zasady rozliczania w firmowych kosztach podatkowych wydatków na samochody osobowe, niezależnie od rodzaju umowy, na podstawie której podatnik korzysta z takiego samochodu. W odniesieniu do aut osobowych wykorzystywanych na podstawie umowy leasingu w wielu przypadkach będzie to oznaczało ograniczenie rozliczania w kosztach wydatków ponoszonych w związku z ich używaniem.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami opłaty wynikające z umowy leasingu operacyjnego, w tym opłata wstępna nazywana również czynszem inicjalnym i raty leasingowe, ponoszone w podstawowym okresie umowy, stanowią u przedsiębiorcy korzystającego z takiego auta firmowe koszty podatkowe w pełnej poniesionej przez niego wysokości. Oprócz tego leasingobiorca ma prawo obciążać koszty podatkowe w swojej firmie pełną kwotą wydatków ponoszonych na używanie leasingowanych samochodów – nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Od 2019 r. opłaty wynikające z umowy leasingu danego samochodu osobowego będą wyłączone z kosztów podatkowych w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł (225.000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym) pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem umowy leasingu. Wskazane limity stosuje się do tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego. Do limitu omawianych opłat nie będą natomiast wliczane składki na ubezpieczenie samochodu osobowego (składki te będą podlegać odrębnemu limitowaniu kosztowemu – na ten temat pisaliśmy w GP nr 92 z 2018 r. na str. 1). Kwota wynikająca z zastosowania proporcji obejmuje również naliczony podatek od towarów i usług, w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku VAT.

W odniesieniu do samochodów leasingowanych wydatki związane z używaniem samochodu osobowego służącego podatnikowi do tzw. celów mieszanych podlegać będą rozliczeniu w firmowych kosztach w wysokości 75% tych wydatków. W 100% będą one mogły obciążać koszty tylko, gdy samochód osobowy będzie wykorzystywany wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej.

Do wskazanego 75% limitu wydatków zaliczanych do kosztów nie będą zaliczane opłaty (czynsz) z tytułu umowy leasingu operacyjnego lub finansowego, chyba że opłaty te zostały skalkulowane w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego. W takim przypadku limit ten będzie należało stosować do tej części opłaty, która obejmuje koszty eksploatacji tego samochodu. Natomiast do części opłaty skalkulowanej bez kosztów eksploatacji będzie miał zastosowanie omówiony powyżej limit dotyczący opłat leasingowych.

Na mocy przepisów przejściowych do umów leasingu dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. będą miały zastosowanie przepisy ustaw o pdof i o pdop w brzmieniu dotychczasowym. Jeżeli umowy te zostaną zmienione lub odnowione po dniu 31 grudnia 2018 r., podatnik będzie musiał stosować do nich przepisy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.