Od stycznia 2019 r. w ustawie o CIT stawka 15% zostanie zastąpiona stawką 9%. Obniżona stawka będzie miała zastosowanie do dochodów osiągniętych w 2018 r. Nie każdy podatnik będzie miał jednak możliwość skorzystania z niej - konieczne będzie bowiem spełnienie dodatkowych wymogów, nieprzewidzianych w dotychczasowych regulacjach.

 

Konieczne do spełnienia warunki

 

Podatnicy chcący skorzystać z obniżonej stawki 9% CIT powinni dokładnie zweryfikować, czy w ich przypadku faktycznie istnieje taka możliwość. W ustawie wskazane będą bowiem dodatkowe warunki, które ograniczają krąg podmiotów uprawnionych do stosowania preferencyjnej stawki CIT.

 

Stawka 9% przewidziana jest tylko dla podatników CIT posiadających status małego podatnika (przychód za poprzedni rok podatkowy nie wyższy niż 1,2 mln EUR brutto), którzy w roku bieżącym osiągnęli przychód w wysokości nieprzekraczającej 1,2 mln EUR netto – wartość ta przeliczana jest według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego w zaokrągleniu do 1 000 zł. Aby skorzystać z 9% CIT, limit 1,2 mln EUR przychodów nie może być więc przekroczony w poprzednim i bieżącym roku podatkowym. Co ciekawe, analizując rok poprzedni pod uwagę bierzemy kwotę brutto (czyli z VAT), natomiast już w roku bieżącym uwzględniamy kwotę netto (czyli bez VAT). Warto zwrócić uwagę, że od 2020 r. planowane jest wprowadzenie zmiany– limit przychodów dla małego podatnika ma zostać zwiększony do 2 mln EUR (także w kwocie brutto).

 

Ustawodawca przewidział pewne ułatwienia dla nowych podmiotów – w celu  zastosowania stawki 9% w pierwszym roku działalności wystarczy uzyskanie bieżącego przychodu nieprzekraczającego równowartości 1,2 mln EUR netto.

 

W ostatecznej wersji projektu ustawy zrezygnowano z planowanego wcześniej dodatkowego ograniczenia, zgodnie z którym udział dochodu w przychodach osiągniętych przez podatnika chcącego skorzystać ze stawki 9% w poprzednim roku podatkowym nie mógł być wyższy niż 33%.

 

Kto nie skorzysta z 9% CIT?

 

Niekiedy jednak spełnienie wskazanych wyżej warunków mimo wszystko nie pozwoli na opodatkowanie według nowej stawki.

 

Z możliwości skorzystania ze stawki 9% CIT wyłączone są przede wszystkim podatkowe grupy kapitałowe. Poza tym, nowa stawka stosowana jest wyłącznie do przychodów ze źródeł innych niż „zyski kapitałowe” – przykładowo więc przychody ze zbycia udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych lub ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółkach osobowych czy dywidendy będą nadal opodatkowane stawką w wysokości 19%.

 

Poza tym, stawka 9% nie może być stosowana w przypadku spółek dzielonych, a także podatników wnoszących wkład w postaci przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części albo składników jego majątku, jeśli ich wartość przekracza równowartość 10 000 EUR, a także w sytuacji, gdy przedmiotem wkładu są składniki majątku pozyskane przez podatnika CIT w związku z likwidacją podmiotów, w których posiadał udziały (akcje). Te ograniczenia dotyczą jednak wyłącznie roku podatkowego, w którym dokonano podziału spółki lub wniesiono wkład, oraz roku kolejnego.

 

Kto może stracić na wprowadzeniu stawki 9%?

 

Mimo znacznego obniżenia stawki podatku niektórzy podatnicy mogą stracić na wprowadzanej zmianie. Dotyczy to między innymi podatników CIT, których dochody pochodzą przede wszystkim ze źródła „zyski kapitałowe”. Spółki mające udziały w zyskach osób prawnych, które korzystały ze stawki 15%, ze względu na omówione wyżej wyłączenie, nie będą mogły wybrać opodatkowania 9% od przychodów z „zysków kapitałowych”.

 

Poza tym do skorzystania ze stawki 15% wystarczyło zasadniczo, aby przychody za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły równowartości 1,2 mln EUR brutto.  Stawka 15% zostaje jednak usunięta, a do opodatkowania stawką 9% konieczne jest nieprzekroczenie tego limitu nie tylko w poprzednim (w kwotach brutto), ale również w bieżącym roku podatkowym (w wartościach netto). Może więc zaistnieć sytuacja, że podatnik, którego przychody za poprzedni rok nie przekroczyły limitu 1,2 mln EUR, ale w bieżącym roku podatkowym już tak (odpowiednio w kwotach brutto i netto), będzie zmuszony do opodatkowania dochodów według podstawowej stawki 19%.