Z dniem 1 września br. wejdzie w życie część przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520). Wprowadza ona m.in. zmiany w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT polegające na rozszerzeniu katalogu czynności, których wykonywanie wyłącza prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Ze zwolnienia z VAT, pomimo że wartość sprzedaży nie przekroczyła 200.000 zł, od 1 września br. nie będą mogli korzystać podatnicy, którzy w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, dokonują dostaw:

  • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
     
  • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
     
  • urządzeń elektrycznych i nie- elektrycznych sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
     
  • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 28).

Kolejną grupą podatników, która zostanie pozbawiona możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT, są podatnicy dokonujący sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3) i motocykli (PKWiU 45.4), bez względu na sposób realizacji ich dostawy. W tym przypadku utrata prawa do zwolnienia nie dotyczy tylko sprzedaży internetowej, ale również stacjonarnej.

Ponadto prawo do zwolnienia z VAT utracą podatnicy świadczący usługi ściągania długów, w tym faktoringu.

W związku z tym podatnicy, którzy od 1 września 2019 r. wykonają jedną z omawianych czynności, będą musieli dokonać rejestracji jako podatnicy VAT czynni i będą mieli obowiązek rozliczać VAT.

Przepisy nowelizacji nie przewidują w tym zakresie żadnych przepisów przejściowych. Jak wskazało Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej, ewentualne zastosowanie znajdzie art. 41 ust. 14h ustawy o VAT.

Oznacza to, że w sytuacji, gdy na poczet dostawy wskazanych towarów czy świadczenia wymienionych usług, które zostaną dokonane począwszy od 1 września 2019 r., przed tym dniem podatnik otrzyma zaliczkę (część lub całość zapłaty), wówczas będzie ona w tej części podlegać zwolnieniu od podatku VAT (znajdzie zastosowanie art. 41 ust. 14h pkt 1 ustawy o VAT w związku z art. 41 ust. 14f). W stosunku do takiej zapłaty obowiązek podatkowy powstanie wcześniej, czyli może ona korzystać ze zwolnienia z VAT. Natomiast pozostała część należności z tytułu tych czynności będzie opodatkowana podatkiem VAT.