Oto najważniejsze informacje, które mogą Państwa zainteresować:

 

1. Rozliczenia podatkowe za 2019 roku zostają przedłużone do dnia 31 maja 2019 roku zarówno dla osób fizycznych (PIT), jak i dla osób prawnych (CIT). 

Prawdopodobnie zostanie również wydłużony termin na sporządzenie i przyjęcie sprawozdań finansowych za 2019 rok. Projekt rozporządzenia w tej sprawie jest już gotowy. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12331900/katalog/12674002#12674002

 

2. Zwolnienie ze składek ZUS za pracowników.

Planowane wprowadzenie art. 31. zo. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) zgodnie z którym zwolnieniu będą podlegały:

- składki na ubezpieczenie społeczne

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

- składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Są to wszystko składki opłacane przez Pracodawców. 

Aby otrzymać zwolnienie za okres od 1.03.2020 do 31.05.2020 (3 miesiące) należy:

- złożyć wniosek do dnia 30.06.2020 r.(na razie nie ma takiej możliwości - czekamy na wprowadzenie w życie przepisów);

- na dzień 29.02.2020 mieć nie więcej, niż 10 ubezpieczonych

 

3. Zwolnienie ze składek ZUS osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (wpis w CEIDG) niezatrudniający pracowników:

Można uzyskać zwolnienie wszystkich składek - również dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego za okresy od marca do maja 2020 *3 miesiące), spełniając następujące warunki:

- złożyć wniosek do dnia 30.06.2020 r.(na razie nie ma takiej możliwości - czekamy na wprowadzenie w życie przepisów);

- prowadzić działalność przed 1 lutego 2020 roku;

- przychód (suma sprzedaży) w pierwszym miesiącu, którego dotyczy zwolnienie (*) nie przekroczył kwoty okno 15.600 zł netto. 

 

(*) wniosek może dotyczyć wszystkich trzech miesięcy, lub tylko poszczególnych. 

 

4. Podatek dochodowy za pracowników (PIT-4)

Przesuwa się terminu zapłaty podatku za pracowników u przedsiębiorców, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z tytułu COVID-19 za miesiące kwiecień i maj 2020 na dzień 1.06.2020 r.

 

5. Dofinansowania do pracowników niepełnosprawnych z PFRON

Podniesieniu ulegają kwoty dofinansowania odpowiednio 1.950,00 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności albo 1.200,00 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. 

 

6. Dofinansowanie do wynagrodzeń i kosztów pracowników

W projektowanym art. 15g ustawy COVID-19 umożliwia się przyznanie świadczenia na ochronę miejsc pracy. Nie jest to świadczenie obligatoryjne, tylko fakultatywne, a wnioski będą podlegały ocenie. Szczegóły regulacji znajdują się w projekcie ustawy (art. 15g str. 23). Będzie to się odbywało wg procedury wskazanej w art. 15 zza (str. 56) na podstawie umowy zawartej ze starostą. Opisane są również kryteria dotyczące wysokości dofinansowanie (odpowiednio 50%, 70% i 90% kosztów wynagrodzeń). Warunkiem będzie utrzymanie zatrudnienia. 

 

7. Świadczenie postojowe - czyli pensja od Skarbu Państwa

Wprowadzone ma zostać tzw. świadczenie postojowe (art. 15zq). Przysługiwać będzie:

- osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą lub osobie wykonującej umowę agencyjną, zlecenia, dzieło itp. (jeżeli nie ma innego źródło zarobków)

- jest obywatelem RP, posiada prawo pobytu lub stałego pobytu w RP jako obywatel UE lub jest legalnie przebywającym cudzoziemcem.

- w przypadku osób prowadzących jednoosobowa pozarolniczą działalność gospodarczą przychód nie jest większy niż ok. 15.600 zł netto miesięcznie, a dodatkowo:

-- zawiesił działalność gospodarczą po dniu 31.01.2020 lub

-- nie zawiesił tej działalności, ale przychód w marcu był niższy o 15% od przychodu w lutym 2020. 

- w przypadku osób zatrudnionych na umowach agencyjnych, zlecenia, dzieło itp"

-- umowa zawarta  przed dniem 1 lutego 2020 roku;

-- przychód z tej umowy nie przekracza ok. 15.600 zł brutto miesięcznie;

- wysokość świadczenia postojowego:

-- dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych wynosi 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (2.080 zł) - chyba że wynagrodzenie z umów było niższe niż 1.300,00 zł miesięcznie - to wówczas nie więcej, niż wysokość średniomiesięcznego wynagrodzenia.   

-- dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 1.300,00 zł. 

- wniosek należy złożyć do ZUS;

 

8. Pożyczka 5.000 zł

W art. 15 zza (str. 61) przewiduje się możliwość udzielania pożyczek dla przedsiębiorców do kwoty 5.000 zł. 

- rozwiązanie przewidziane jest dla mikroprzedsiębiorców (w tym również spółek) - tj. zatrudnienie do 10 osób i obroty poniżej 2.000.0000 EUR rocznie. 

- wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy;

- podpisuje się umowę ze Starostą;

- spłata w 12 ratach po 3-ch miesiącach od udzielenia pożyczki, preferencyjne oprocentowanie;

- pożyczka może być umorzona na wniosek, jeżeli przez pierwsze 3 miesiące od dnia jej udzielenia nie zmniejszy się stanu zatrudnienia w stosunku do tego, jaki był w dniu 29.02.2020 r. 

- zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco;