Przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego obowiązani są od dnia 1 września 2019 pobierać opłatę recyklingowąod nabywców za każdą torbę z tworzywa sztucznego, oprócz tzw. „zrywek” oferowanych wyłącznie ze względów higienicznych (toreb o grubości mniejszej niż 15 mikrometrów).

Stawka opłaty recyklingowej jest równa 0,20 zł za jedną sztukę dla toreb z tworzyw sztucznych.

 Wniosek o wpis do rejestru BDO

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) wprowadzoną ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wszyscy przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową są obowiązani do złożenia do marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) do dnia 31 grudnia 2019 r. i mogą prowadzić działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego uzyskania.Wpis nie podlega opłacie rejestrowej ani rocznej.

Wniosek powinien zawierać:
1. wypełnionyformularz rejestrowy (jedynie Dział I, pozostałe dane należy zaktualizować po 1 stycznia 2020 r., kiedy uruchomiony zostanie elektroniczny wniosek rejestrowy),
2. oświadczenie do wniosku o wpis.

Formularz rejestrowy można opatrzyć dopiskiem: „Przedsiębiorca prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego”.