Od 1 października 2018 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące zasad sporządzania dokumentów finansowych. Od tej daty sprawozdanie finansowe będzie musiało być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym e-podpisem lub podpisem zaufanym. Wprowadzony zostanie zatem generalny obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej dla wszystkich podmiotów zobowiązanych do ich przygotowania. Co istotne, sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS będą musiały być sporządzane w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Struktury sprawozdań finansowych są udostępniane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-e-sprawozdan. Wymóg sporządzania sprawozdań według narzuconej struktury ma na celu ich łatwiejszą analizę przez uczestników obrotu gospodarczego czy organy podatkowe.

Inne regulacje dotyczyć będą sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR. W tym przypadku art. 45 ust. 1hustawy o rachunkowości, który wejdzie w życie z dniem 1 października 2018 r., uzależniać będzie obowiązek sporządzenia ich w odpowiedniej strukturze logicznej i formacie, o ile zostaną one opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Jednakże Ministerstwo Finansów informuje, że obecnie nie będą one publikowane. Jest to jednoznaczne z tym, że sprawozdania te będą musiały być sporządzone w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.

Poza tym podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS zobowiązane zostaną do sporządzania w postaci elektronicznej sprawozdania z działalności. W przypadku tych podmiotów wprowadzony zostanie także wymóg sporządzenia elektronicznego sprawozdania z badania. Biegły rewident w celu jego podpisania będzie musiał posługiwać się kwalifikowanym e-podpisem.

Zmiany dotyczyć będą też skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdań z płatności i skonsolidowanych sprawozdań z płatności.

Obowiązywać będą również nowe zasady przekazywania w szczególności sprawozdań finansowych do administracji skarbowej. Stosowne regulacje zostaną wprowadzone do ustawy o KRS, ustawy o pdop oraz ustawy o pdof. Przewidywać one będą inne rozwiązania dla podatników pdof prowadzących księgi rachunkowe i dla podmiotów wpisanych do KRS.