Wśród zmian znalazły się nowe przepisy dotyczące podatników dokonujących sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Nowelizacja ta wprowadza bowiem ograniczenie prawa do wystawiania faktur na rzecz nabywcy posługującego się NIP do paragonów potwierdzających dokonanie tej sprzedaży, które będą zawierały ten numer. Ma to ograniczyć proceder wystawiania tzw. pustych faktur do paragonów fiskalnych, czyli wyeliminować wystawianie faktur na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez innych klientów.

Ministerstwo Finansów, uzasadniając wprowadzenie tej zmiany wskazywało, że jeżeli w momencie dokonywania zakupu dany podmiot występuje w charakterze konsumenta i nabywa określony towar, jako konsument, wówczas nie ma możliwości późniejszej zmiany tego charakteru zakupu. Towar lub usługa nabyta na potrzeby prywatne nie może z czasem przekształcić się w zakup służący działalności gospodarczej z punktu widzenia VAT. Oznacza to, że w sytuacji, gdy sprzedawca nie będzie miał technicznej możliwości wpisania NIP na paragonie, nabywca powinien zadeklarować w momencie zakupu, że nabywa towar lub usługę jako podatnik – w takiej sytuacji sprzedawca nie powinien rejestrować zakupu w kasie, tylko od razu wystawić fakturę.

Dodatkowo nowelizacja wprowadza przepisy o sankcji dla podatnika, który wystawi fakturę do paragonu niezawierającego NIP nabywcy, oraz dla nabywcy (czynnego podatnika VAT), który ujmie taką fakturę w ewidencji VAT. Sankcja ta będzie wynosić 100% kwoty VAT wykazanej na fakturze. Nie będzie ona jednak ustalana w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo przestępstwo skarbowe.

Z tym że przepisy dotyczące uzależnienia możliwości wystawienia faktur do paragonów zawierających NIP oraz wprowadzenia sankcji nie będą miały zastosowania do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).

Ponadto, jak wynika z przepisu przejściowego, regulacji zawartych w nowych art. 106b ust. 5 i 6 oraz art. 109 ust. 3b ustawy nie będzie się stosowało w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej przed dniem 1 stycznia 2020 r.