W Dzienniku Ustaw z dnia 19 września 2018 r., pod pozycją 1794, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosiło 2.250 zł (wzrost o 150 zł w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2018 r.), a minimalna stawka godzinowa będzie wynosiła 14,70 zł (wzrost o 1 zł w porównaniu z bieżącym rokiem).

Wzrost minimalnego wynagrodzenia powoduje podwyższenie świadczeń ustalanych na jego podstawie. Od 1 stycznia 2019 r. wzrośnie maksymalna wysokość odprawy pieniężnej przysługującej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych. Górny pułap tej odprawy nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2019 r. najwyższe odprawy wypłacane na mocy ustawy o zwolnieniach grupowych nie będą więc mogły przekroczyć 33.750 zł. Wyższe też będą dodatki za pracę w nocy, które odpowiadają 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Świadczeniami zależnymi w pewnym zakresie od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę są odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu oraz za mobbing. Odszkodowania te nie mogą być niższe niż wspomniane wynagrodzenie (górna granica tych świadczeń nie jest określona). W przyszłym roku odszkodowanie za dyskryminację w zatrudnieniu lub za mobbing będzie więc wynosić co najmniej 2.250 zł. Taka też kwota wyznaczy dolną granicę wynagrodzenia przestojowego, które nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne.

Podwyższenie wynagrodzenia minimalnego w 2019 r. będzie też miało wpływ na kwoty wolne od potrąceń, jakie będą obowiązywały w przyszłym roku - kwoty wolne odpowiadają bowiem odpowiedniemu procentowi wynagrodzenia minimalnego, po odliczeniach składkowo-podatkowych i przy uwzględnieniu innych czynników, od których zależy kwota wolna.