Część limitów funkcjonujących w ustawach o podatku dochodowym wyrażona została przez ustawodawcę w euro. To powoduje, iż każdego roku ich wysokość ulega zmianie z uwagi na to, że kwoty określone w euro przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Kursem do przeliczenia limitów obowiązujących w podatku dochodowym na 2019 r. jest zatem średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 1 października 2018 r. wynoszący 4,2795 zł.

Wobec powyższego w 2019 r. z opodatkowania w formie tzw. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą mogli korzystać podatnicy, którzy w 2018 r.:

  • osiągną przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 1.069.875 zł (250.000 euro × 4,2795 zł/euro),
     
  • osiągną przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 1.069.875 zł (250.000 euro × 4,2795 zł/euro).

Do opłacania kwartalnego ryczałtu w 2019 r. będą natomiast uprawnieni podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2018 r. nie przekroczą kwoty 106.987,50 zł (tj. 25.000 euro × 4,2795 zł/euro).

W ustawach o podatku dochodowym w euro został również określony limit wyznaczający status małego podatnika oraz limit jednorazowej amortyzacji na dany rok podatkowy stanowiącej pomoc de minimis. Ich przeliczenie na złote także dokonywane jest w oparciu o średni kurs euro z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedzającego rok podatkowy. Tak przeliczone kwoty należy jednak zaokrąglić do 1.000 zł (art. 5a pkt 20 ustawy o pdof i art. 4a pkt 10 ustawy o pdop – dotyczy małego podatnika oraz art. 22k ust. 12 ustawy o pdof i art. 16k ust. 12 ustawy o pdop – dotyczy limitu jednorazowej amortyzacji).

W efekcie w 2019 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami małym podatnikiem będzie podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczy w 2018 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro przeliczonej według wskazanego kursu. Będzie nim zatem przedsiębiorca, u którego wartość przychodów ze sprzedaży za 2018 r. nie przekroczy 5.135.000 zł. Z kolei wyliczony według tego kursu limit jednorazowej amortyzacji stanowiącej pomoc de minimis, który wyznacza ustawowa kwota 50.000 euro, na 2019 r. wyniesie 214.000 zł.