Szanowni Państwo,

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na nowe obowiązki spoczywające na Was jako przedsiębiorcach. 

 Od 1 września 2019 roku weszła w życie ustawa wprowadzająca elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT (tzw. biała lista podatników).

Obligatoryjna weryfikacja rachunku bankowego obowiązywać będzie dopiero od 1 stycznia 2020 roku, więc od tego okresu powstaną dla podatnika konsekwencje na gruncie PIT i solidarnej odpowiedzialności.

Obowiązek ten powstaje tylko, gdy:

 - jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych.

 - sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT.

Weryfikacja rachunku bankowego powinna się odbyć w dniu, w którym planowane jest zlecenie przelewu. Płatność powinna odbywać się na rachunek bankowy sprzedawcy zawarty w wykazie.

Jeśli nie – nabywca nie będzie miał prawa zaliczenia faktury w koszty

Prawo do ujęcia wydatku w kosztach uzyskania przychodu przywracane jest w sytuacji, gdy nabywca złoży stosowne zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w ciągu 3 dni roboczych od dnia zlecenia przelewu.

Zweryfikujcie Państwo również czy Wasze konta bankowe są prawidłowo ujęte w wykazie pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka